In deze privacyverklaring legt Kroese Schilderwerken, gevestigd te (8701 EA) Bolsward aan het adres Johannes Prooststraat 21, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 73631450 uit welke persoonsgegevens Kroese Schilderwerken verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Kroese Schilderwerken respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.kroeseschilderwerken.nl, haar (potentiële) klanten en haar (potentiële) relaties. Kroese Schilderwerken gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Kroese Schilderwerken te maken hebben. Kroese Schilderwerken houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website van Kroese Schilderwerken en haar diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail of via het contact en bestelformulier op de website van Kroese Schilderwerken. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Denkt u daarbij aan NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en IP-adressen.

Kroese Schilderwerken bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of die via Google Analytics bij Kroese Schilderwerken binnen komen (zie hierover meer bij de uitleg over cookies hieronder).

U kunt te allen tijde de website van Kroese Schilderwerken anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Kroese Schilderwerken te delen.

Doelen

Kroese Schilderwerken gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, dan wel daarmee verenigbare doelen. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van Kroese Schilderwerken of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Beveiliging

Kroese Schilderwerken draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

de website van Kroese Schilderwerken is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

Kroese Schilderwerken maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Kroese Schilderwerken maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Kroese Schilderwerken inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kroese Schilderwerken heeft hier geen invloed op. Kroese Schilderwerken heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door Kroese Schilderwerken geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door Kroese Schilderwerken worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met Kroese Schilderwerken opnemen door het sturen van een email naar: info@kroeseschilderwerken.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “ Persoonsgegevens”. Natuurlijk helpt Kroese Schilderwerken u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Kroese Schilderwerken behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Kroese Schilderwerken via info@kroeseschilderwerken.nl.

Versie Mei 2020